Vijay Mehta | Presentatie online bijeenkomst Uniting for Peace

Op 20 juli jl. gaf Vijay Mehta een presentatie op de online conferentie “Escalerende oorlog in Europa kan leiden tot WO III – Kan de Vredesbeweging de VS / NAVO, het VK, Rusland, Oekraïne ter verantwoor-ding roepen?” Hieronder volgt de tekst van zijn presentatie:

“Goedenavond en welkom bij de bijeenkomst van vandaag. Mijn naam is Vijay Mehta, voorzitter van Uniting for Peace, bestuurslid van GAMIP (Global Alliance for Ministries and Infrastructure for Peace) en auteur van How Not To Go To War. Als een van de afgevaardigden een exemplaar van mijn boek wil hebben, zal ik het met alle plezier gratis naar hem/haar opsturen. Stuur mij een e-mail met uw naam en adres. (Vijay Mehta – vijay@vmpeace.org)

Staat u mij toe een paar woorden te zeggen over onze organisatie, Uniting for Peace. Uniting for Peace, al meer dan 43 jaar actief – sinds 1979, is een non-profitorganisatie die zich toelegt op het creëren en bevorderen van een wereldwijde vredescultuur, geweldloze alternatieven voor het beëindigen van oorlog, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Een van haar kerndoelen is het oprichten van ministeries en departementen voor Vrede door te lobbyen en parlementariërs en wetgevers te beïnvloeden voor het afschaffen van oorlog, militarisme en wapenhandel, inclusief nucleaire en conventionele wapens. De besparingen die door de vermindering van de bewapening worden bereikt, moeten worden gebruikt voor de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid.

Beste vrienden, ik ga beginnen met mijn presentatie over de escalerende oorlog in Europa. De invasie van Oekraïne door Rusland moet in de krachtigste bewoordingen worden veroordeeld, omdat er niet zoiets bestaat als een goede of rechtvaardige oorlog. Het brengt bloedvergieten en lijden voor het onschuldige volk van Oekraïne met zich mee. Het Verenigd Koninkrijk is medeplichtig aan de oorlog omdat het wapens en inlichtingen aan Oekraïne levert om de oorlog voort te zetten.

De denktank van de RAND Corporation schetst plannen voor de VS om de Russische Federatie te “balkaniseren”, Moskou te neutraliseren en China te omsingelen. Als men denkt aan het beginnen van de Derde Wereldoorlog, dan kan men geen beter idee bedenken. De geplande uitbreiding van de NAVO naar het oosten en de aanvaarding van Finland en Zweden als NAVO-leden bewijst dat de NAVO een groot militair pact van expansionistische aard is en dat alle beloften die het Westen aan Rusland heeft gedaan om niet naar het oosten uit te breiden, leugens waren.

De NAVO heeft op de Conferentie van Madrid (juni 2022) aangekondigd dat zij haar defensie zal uitbreiden van de huidige 40.000 tot 300.000 manschappen om Rusland ervan te weerhouden andere landen binnen te vallen, en om China ervan te weerhouden Taiwan binnen te vallen. De verhoging van het wapenbudget en het zenden van troepen door de NAVO-landen kan de oorlog en het verlies aan mensenlevens alleen maar doen escaleren. Het maakt de NAVO tot de gevaarlijkste militaire alliantie op de planeet.

Beste vrienden, het Oekraïne conflict is een propagandaoorlog bedoeld om Rusland en China te verzwakken. In diens streven naar hegemonie en controle van hun slinkende macht en afbrokkelende imperium zien de VS hen als vijanden. Het is een VS-helden-schurkenverhaal voor een oproep tot bewapeningsretoriek die de wereld in verschillende categorieën verdeelt om publieke steun te genereren voor militaire actie en de verkoop van wapens.

Er is een groot verschil tussen de Amerikaanse grondstoffenoorlogen in Irak, Afghanistan, Syrië enz. en de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Er was nauwelijks enige oppositie in de landen van het Midden-Oosten en het Amerikaanse leger kon in al die situaties de overhand krijgen door buitenlands grondgebied te bezetten. Het verschil met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is dat Rusland een nucleair bewapend land is met een enorme vuurkracht die moeilijk, zo niet onmogelijk, te verslaan is. Er is nu een proxy-oorlog aan de gang tussen de NAVO (VS en diens bondgenoten) en Rusland, en een frontale oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

De belangrijkste bedoeling van de NAVO is de oorlog te verlengen en Rusland te verzwakken door Oekraïne te voorzien van geld, troepen en militaire uitrusting; een perfect scenario om een regionale oorlog in Europa te doen uitmonden in de Derde Wereldoorlog en misschien met verwoestende gevolgen als kernwapens worden gebruikt. Hoe langer de oorlog voortduurt, hoe waarschijnlijker het wordt dat een grens wordt overschreden naar een rechtstreekse oorlog tussen Rusland en de Verenigde Staten.

Europa’s vredesproject verandert in oorlogsproject

Na 75 jaar van relatieve vrede en zeven decennia van Europese integratie gedreven door het streven naar vrede in Europa, zitten we midden in een oorlog die geen teken heeft van een spoedig einde. Het streven naar vrede heeft plaatsgemaakt voor een oorlogsproject waarbij EU-lidstaten en de VS zware wapens naar Oekraïne sturen om de oorlog voort te zetten. De EU overweegt ook een nucleaire optie; een beangstigend scenario.

Er zijn veel verklaringen voor het feit dat het vredesproject van Europa is veranderd in een oorlogsproject. De uitbreiding van de NAVO naar het oosten is de bron het conflict tussen Rusland en het Westen. De Russen voelen zich verraden en hebben angst voor omsingeling. De NAVO is sinds de oprichting in 1949 een ernstige bedreiging voor de wereldvrede en heeft een spoor van vernieling achtergelaten van Libië, Joegoslavië tot Afghanistan. De NAVO is een oorlogsbondgenootschap dat deel uitmaakt van het militair-industrieel complex van de VS, dat wereldwijde conflicten aanwakkert ten voordele van wapenproducenten en oorlogsprofiteurs. We moeten de oorlog ontmantelen en de NAVO ontbinden, zoals ook het Warschaupact werd ontbonden.

Waarom Azië, Afrika en het Midden-Oosten de Westerse oorlog niet steunen

Beste vrienden, in tegenstelling tot bij de COVID-situatie, toen de meeste landen van de wereld samenwerkten en op één lijn zaten, steunen de landen van Azië, Afrika en het Midden-Oosten de westerse oorlog en hun propaganda tegen Rusland niet. Zij hebben geweigerd Rusland sancties op te leggen en bedrijven handel met Rusland zoals voorheen. Zij zien de schijnbare hypocrisie en de dubbele moraal die in het spel is, aangezien de westerse landen zich anders gedragen door de oorlog in Oekraïne te steunen, terwijl zij de ogen sluiten bij de oorlogen / conflicten in Palestina, Syrië, Irak en Venezuela, en zij de oorlogsagressie van de VS en diens dictatoriale beleid van regimeverandering in Latijns-Amerika niet veroordelen.

Laten we niet vergeten dat wij mede dankzij de offers die de Russen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gebracht in een vrije, onafhankelijke samenleving leven. Het zou verstandig zijn om de militaire reacties te stoppen en in te stemmen met een staakt-het-vuren en normalisering van de betrekkingen tussen Rusland, Oekraïne en het westen. Zo niet, dan zal voortzetting van de oorlog verwoestende gevolgen hebben en kunnen leiden tot nucleaire opties of de Derde Wereldoorlog. De enige manier om het conflict in Oekraïne aan te pakken is dus een dialoog met vreedzame middelen om het conflict op te lossen.

Oplossingen

Beste vrienden, vroeg of laat zal de oorlog eindigen en zullen de Russische strijdkrachten zich terugtrekken in Rusland en zal er vrede heersen tussen Rusland en Oekraïne. Het is een dwaasheid van de VS en het Westen om te denken dat het Westen, door Oekraïne wapens te leveren, Rusland tot onderwerping kan dwingen. Proberen een land zo groot als Rusland te winnen of te vernederen door middel van geweld of wapens is niet alleen gevaarlijk maar ook misleidend. Het is aan ons allen in de vredesbeweging om strategieën te formuleren om verdere escalatie te voorkomen. Rusland afschilderen als slecht en mensonterend is contraproductief.

De vernietiging, het doden en het lijden van de Tweede Wereldoorlog, waarbij meer dan 85 miljoen mensen omkwamen, is recente geschiedenis en geen verre herinnering. In geen geval mag er geen Derde Wereldoorlog komen; er is al genoeg bloedvergieten in Oekraïne.

Beste vrienden, we kunnen geen vrede bereiken door het leveren van zware wapens, omdat dit het risico van de Derde Wereldoorlog vergroot. Herbewapening door landen is schadelijk voor de eigen bevolking, omdat dit minder investeringen in gezondheid, onderwijs en banen betekent. Verhoging van de militaire uitgaven kan niet worden gerechtvaardigd; we bevinden ons midden in een brandstofcrisis en in de hele wereld wordt honger geleden, zoals de huidige voedselcrisis aantoont.

Mijn in 2019 gepubliceerde boek How Not To Go To War stelt een alternatieve en radicale oplossing voor om een einde te maken aan oorlog, namelijk door het oprichten van ministeries / afdelingen voor vrede en vredescentra in alle landen van de wereld, met als opdracht een cultuur van vrede en geweldloze oplossingen voor binnenlandse en internationale conflicten te bevorderen door de onderliggende oorzaken van geweld in de samenleving bloot te leggen en alternatieve vredesstrategieën aan te bieden. Op lange termijn moet de vredesbeweging streven naar ontbinding van de NAVO en vervanging daarvan door een collectief veiligheidssysteem dat gebaseerd is op dialoog, diplomatie, ontwapening en samenwerking. Er kan geen sprake zijn van vrede in Europa als Rusland geen deel uitmaakt van de internationale gemeenschap.

Beste vrienden, we moeten werken aan het beëindigen van deze oorlog en deze cultuur van militarisme. Het is verbijsterend dat er niet één keer sprake is geweest van een staakt-het-vuren of onderhandelingen. Wat we vandaag nodig hebben is de oprichting van departementen/ministeries voor Vrede die vrede zullen institutionaliseren op dezelfde manier als oorlog is geïnstitutionaliseerd door het ministerie van Defensie.

Zoals John F. Kennedy zei in zijn toespraak tot de Verenigde Naties in 1961: “De mensheid moet een einde maken aan oorlog of oorlog zal een einde maken aan de mensheid.”