Over ons

Iedere aardbewoner heeft recht op welzijn en welvaart. De WFBN, opgericht in 1948, streeft naar een duurzame en democratische wereldrechtsorde, met respect voor de rechten van de mens. Zij benadrukt door middel van het vragen van aandacht voor wereldwijde problemen de noodzaak tot internationale samenwerking en versterking van de Verenigde Naties op federale basis.

Mondiale democratie

Een aantal wereldproblemen is zo alomvattend en grensoverschrijdend dat ze niet vanuit het perspectief van de staat kunnen worden opgelost. De staat gaat veelal uit van het eigen belang. Wereldfederalisten vinden dat de grote grensoverschrijdende problemen moeten worden aangepakt op mondiaal niveau door een federaal wereldbestuur dat op democratische wijze wordt samengesteld en gecontroleerd.

Eenheid in verscheidenheid

Uitgangspunt is dat verschillende volkeren, ieder met hun eigen cultuur, vriendschappelijk naast elkaar bestaan en nauw samenwerken tot wederzijds voordeel, zonder hun eigen identiteit op te geven. Eenheid in verscheidenheid is hoofdgedachte van het wereldfederalisme.

Basisprincipes

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Handvest van de Aarde vormen belangrijke basisdocumenten. Wereldwijde waarborging van de mensenrechten en respect voor de planeet Aarde zijn essentieel voor het goed functioneren van een wereldfederatie.

Wereldfederalisme is geen centralisme

Waar wereldfederalisten beslist niet naar streven is centralisme. Wereldfederalisten leggen de nadruk op het belang van democratisering op mondiaal niveau en respect voor de rechten van de mens. De begrippen wereldfederalisme en centralisme moeten niet met elkaar verwisseld worden. Instelling van een centralistische, laat staan dictatoriale, wereldregering is ongewenst.

Verschillende bestuursniveaus en subsidiariteitsbeginsel

Het wereldfederalisme kenmerkt zich door verschillende bestuursniveaus – van lokaal naar mondiaal – elk niveau met eigen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en democratische controle. Bij de afbakening van deze bevoegdheden wordt het subsidiariteitsbeginsel gehanteerd. Dit betekent dat bevoegdheden liggen op dat bestuursniveau, waar de problematiek effectief kan worden aangepakt: gemeenten, provincies, staten, regionale overheden zoals de Europese Unie en uiteindelijk het mondiale bestuur.

Werkterreinen

Het in te stellen federale wereldbestuur zal zich dan ook met een beperkt aantal zaken moeten bezighouden, namelijk alleen die zaken die alleen (of beter) op mondiaal niveau kunnen worden opgelost. De aandachtsgebieden zijn vooral:

  • handhaving van vrede en veiligheid en het scheppen van voorwaarden daarvoor; beëindigen van de wapenwedloop en de afschaffing van alle massavernietigingswapens,
  • coördinatie van internationale economische betrekkingen en muntstelsels; evenredige deelname van allen aan de wereldeconomie en aan besluiten op wereldniveau die ons leven beïnvloeden en het stimuleren en realiseren van wereldwijde welvaart,
  • het bevorderen van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde,
  • de bescherming van ons milieu en het behoud van het ecosysteem voor de volgende generaties; het stellen van normen t.a.v. de vervuiling van de atmosfeer en de oceanen en het beheer van de oceaanbodem, van Antarctica en van de ruimte.

Op deze werkterreinen zullen maatregelen genomen moeten worden waarbij het belang van de Aarde en van de mensheid als geheel op langere termijn maatgevend is en prevaleert boven nationale en regionale deelbelangen.

Van Verenigde Naties naar democratisch wereldbestuur

Ondanks nobele doelstellingen staan de Verenigde Naties momenteel nog ver af van een wereldfederatie die in staat is om de wereldproblematiek op te lossen. De huidige VN heeft geen uitvoerende macht, geen rechtstreeks gekozen afgevaardigden en maar beperkte beslissingsbevoegdheden. Het vetorecht en het gebrek aan representativiteit in de Veiligheidsraad verlamt veelal de daadkracht van de volkerenorganisatie.

Toch is de meest directe weg naar een wereldfederatie een hervorming en democratisering van de Verenigde Naties; het Handvest van de VN voorziet in de mogelijkheden hiertoe.