Doelstelling

Dit is de essentie van het wereldfederalisme: het instellen van mondiale gezagsorganen met wettelijke en politieke autoriteit om problemen op te lossen die alleen op wereldniveau kunnen worden opgelost, en tegelijkertijd de zeggenschap van de afzonderlijke staten bewaren als het gaat om zaken die in essentie als intern beschouwd kunnen worden.

DE WERELDFEDERATlE IS EEN DOEL VOOR DE TOEKOMST EN EEN DRINGENDE TAAK VOOR VANDAAG.

We beseffen dat het opzetten van een wereldgemeenschap – één die gebaseerd is op fundamentele rechtvaardigheid en het waarderen van bestaande verschillen – de grootste intellectuele, morele en politieke uitdaging van onze tijd is. Deze uitdaging roept een ieder van ons op om ons geloof en onze prioriteiten nader te bekijken en uitdrukking te geven aan onze persoonlijke deelname aan de wereldverandering.​

Als leden van de wereldfederalistenbeweging benadrukken we ons besluit om onze rechten en verantwoordelijkheden als burgers van de hele wereld uit te oefenen, teneinde de verheven doelstellingen van de Verenigde Naties te bereiken.

​Onze planeet bevindt zich in een crisis en kampt met ernstige problemen die de landen afzonderlijk in een onbestuurde wereld niet op kunnen lossen. Het is voor de wereldbevolking en regeringen een dringende zaak geworden om samen te werken bij het scheppen van een nieuw niveau van wereldsamenwerking, dat alleen bereikt kan worden door zich als een daadwerkelijke gemeenschap aan de planeet te wijden. Wij doen het en roepen onze medeburgers en onze regering op hetzelfde te doen.​

Als wereldfederalisten bekijken we de wereld als één gemeenschap die de gehele mensheid in al haar verscheidenheid omarmt. We gaan ervan uit dat de idealen en de principes van het gemeenschapsleven de basis vormen van het burgerbestaan en toegepast moeten worden op de internationale relaties. Daarom roepen we op tot dringende voortgang van het ontwikkelen van democratische juridische instituten van de wereld waardoor de wereldburgers en de landen hun relaties kunnen besturen om zich van een vreedzame, rechtvaardige en ecologisch leefbare wereldsamenleving te verzekeren.

​Deze instituten moeten voldoende feitelijk gezag hebben om wetten te maken en recht te doen gelden, overeenkomstig het federalistische basisprincipe van subsidiariteit. Dit vormt de verdeling van politieke autoriteit en bevoegdheden tussen de verschillende regeringsniveaus en de oplossing van problemen op het niveau waar deze zich voordoen, in het algemeen zo lokaal mogelijk.

Speerpunten voor het streven naar een wereldfederatie

  • Begrip en vriendschappelijke verhoudingen tussen de culturen van de wereld en de politieke ideologieën onderling bevorderen.
  • Beëindigen van de wapenwedloop en de vernietiging van alle wapens voor massavernietiging.
  • Een einde maken aan het dreigen met en voeren van (burger)oorlog en terrorisme.
  • Respect afdwingen voor de universele rechten van de mens en de universele vrijheden, waaronder het recht van allen op de voorwaarden van een volwaardig leven en de vrijheid van allen om op verantwoordelijke wijze uitdrukking te geven aan hun geloof.
  • Evenredige deelname van allen aan de wereldeconomie en aan besluiten op wereldniveau die ons leven beïnvloeden.
  • De bescherming van ons milieu en het behoud van het ecosysteem voor de volgende generaties.
  • Het ontstaan van een wereldethiek en van het bewustzijn van de mensheid als één gemeenschap en van ieder persoon als burger van één wereld