Versterking van het internationale recht is essentieel. Conflicten tussen staten moeten op een vreedzame manier worden opgelost. Daartoe is bijna een eeuw geleden het Internationaal Gerechtshof opgericht. Het is noodzakelijk dat alle staten de rechtskracht van het Internationaal Gerechtshof erkennen en zich vervolgens aan deze afspraken houden. Het is jammer dat slechts zestig staten deze stap hebben genomen.

Een belangrijk onderdeel van het internationaal recht is het veroordelen van individuen die zich aan oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid hebben schuldig gemaakt. Een internationale rechtbank met deze bevoegdheid bestaat nog niet, maar zal mogelijk binnen enkele jaren worden ingesteld. Er zijn reeds zeer belangrijke stappen in deze richting gezet.

De oorlogstribunalen voor Rwanda en voormalig Joegoslavië zijn niet alleen belangrijk voor het rechtsgevoel van de slachtoffers, maar ook voor het opdoen van ervaring op dit gebied en voor de ontwikkeling van het internationaal recht.

Een volgende stap op weg naar een betere mensenrechtensituatie is de instelling van een individueel klachtrecht bij een onafhankelijke VN-commissie, naar analogie van het Europese Hof voor de mensenrechten. Hierdoor kunnen meer gevallen in de openbaarheid komen, wat een preventieve werking kan hebben.

Zomer 1998 is besloten een permanent strafhof voor oorlogsmisdadigers in te stellen.